Forretningsbetingelser

Pactum Advokatfirma v/Søren Holmark, CVR 27375863, Olesvej 14, 2950 Vedbæk
PACTUM har klientbankkonto hos Danske Bank

 

PACTUM’s rådgivning baserer sig kun på dansk ret. Den omfatter ikke skattemæssig rådgivning, hvorom henvises til anden sagkyndig bistand. PACTUM er ikke ansvarlig for andre rådgiveres bistand.

PACTUM er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter PACTUM til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Klienter skal derfor oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. og afgive dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige afgives oplysning om reelle ejerforhold og dokumentation herfor. Loven forpligter desuden PACTUM til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan PACTUM være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

PACTUM’s økonomiske ansvar er begrænset til kr. 2.500.000. For eventuel manglende opfyldelse af fastprisaftaler kan alene kræves forholdsmæssigt afslag.

PACTUM har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Global Specialty SE, Denmark efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

PACTUM er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Hvis en klient ikke er tilfreds med PACTUM’s arbejde eller afregning, er klienten altid velkommen til at kontakte PACTUM. Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten klage til Advokatnævnet, som har adresse Kronprinsessegade 28, 1306 København K og emailadresse klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Hjemmesiden er www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx. Klienter, som er forbrugere, kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er mest relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal email sh@pactum.dk angives.

Eventuelle tvister om PACTUM’s rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

PACTUM fakturerer efter medgået tid opgjort i intervaller af 15 minutter. PACTUM’s normale timesats er DKK 2.500 + moms. Afregning kan foretages hver måned. Betalingsfristen er 8 dage.

Scroll to Top